Arbeidsrecht Werkgever

Voor werkgevers heeft de invoering van de WWZ bijzonder veel gevolgen gehad. Sinds 1 januari 2015 zijn het gebruik van een concurrentie- en relatiebeding niet (zomaar) toegestaan in tijdelijke contracten. Verder geldt er een wettelijke aanzegtermijn in geval van het niet verlengen van tijdelijke contracten.  Ook is er geen proeftijd meer mogelijk in een contract voor onbepaalde tijd voor 6 maanden of korter en is de ketenbepaling verkort per 1 juli 2015.

In het ontslagrecht zijn de wijzigingen nog ingrijpender. Zo is bij dienstverbanden langer dan 2 jaar in beginsel een transitievergoeding verschuldigd, is er een systeem van beroepsmogelijkheden in het leven geroepen dat tot zeer lange procedures kan leiden onder omstandigheden en bepaalt de ontslaggrond de ontslagroute.

Met name het vervangen van de kantonrechtersformule door een vaste transitievergoeding ontneemt rechters een zeer grote mate van flexibiliteit, die vaak ten goede kwam aan het vinden van een aanvaardbare oplossing. Met de kantonrechtersformule is immers ook de correctiefactor verdwenen, die maatwerk mogelijk maakte om alle specifieke omstandigheden van het geval in af te wegen. Daarmee mist de rechtspraktijk nu een belangrijk stuk ‘smeerolie’ om in vaak emotionele of slepende conflicten beide partijen te kunnen laten instemmen met de uitkomst.

Werkgevers doen er goed aan hier rekening mee te houden. Dossieropbouw is nog belangrijker geworden, omdat een ontbinding via de kantonrechter anders moeilijk, zo niet onhaalbaar zal zijn. Ook is de scholingsverplichting nu wettelijk verankerd. Dat kan een rol spelen in een ontslagprocedure.

Indien u de regie in eigen handen wilt houden, is het zinvol om tijdig advies in te winnen. Zo is het van belang om te weten welke ontslaggronden de WWZ kent, wanneer daaraan in voldoende mate is voldaan en welke stappen u daar bijvoorbeeld tijdig voor moet nemen. Onderstaand vindt u de wettelijk verankerde ontslaggronden, de ontslagprocedures en overige relevante informatie. U kunt vrijblijvend uw vragen voorleggen voor een eerste advies.

Recente berichten