ARTIKEL 1: LRB ADVOCATUUR

1.1. LRB Advocatuur wordt door mr. L.R. Breuker als eenmanszaak gedreven naar Nederlands recht.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten en aanvullende of vervolgopdrachten tussen LRB Advocatuur en derden. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Voor bepaalde diensten van LRB Advocatuur kunnen afwijkende algemene voorwaarden gelden.

2.2. Alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Deze algemene voorwaarden zijn derhalve mede bedongen ten behoeve van alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, waaronder de (bestuurders van) ingeschakelde besloten vennootschappen en de voor LRB Advocatuur werkzame personen.

ARTIKEL 3: DE OVEREENKOMST

3.1 Een opdracht komt tot stand met LRB Advocatuur als zodanig. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor laatstgenoemd geval een regeling geeft en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

ARTIKEL 4: INSCHAKELING VAN DERDEN

4.1. De keuze van de door LRB Advocatuur in te schakelen derde zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. LRB Advocatuur is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derde, behoudens opzet of grove schuld van LRB Advocatuur.

4.2. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken, gaat LRB Advocatuur er vanuit en bevestigt zij zo nodig bij deze dat alle haar gegeven opdrachten van de opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.

ARTIKEL 5: AANSPRAKELIJKHEID

5.1. Iedere aansprakelijkheid van LRB Advocatuur dan wel van haar werknemers en een ieder die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt is ingeschakeld, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering van LRB Advocatuur wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het eigen risico. Op verzoek wordt een extract van de huidige beroepsaansprakelijkheidspolis aan opdrachtgevers toegezonden.

5.2. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door LRB Advocatuur in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 10.000,00.

5.3. Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van een jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van LRB Advocatuur voor die schade.

5.4. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart LRB Advocatuur tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door LRB Advocatuur ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

ARTIKEL 6: HONORARIUM EN VERSCHOTTEN

6.1. De kosten van uitvoering van de opdracht door LRB Advocatuur omvatten het eigenlijke honorarium en de zogeheten verschotten.

6.2. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief.

6.3. Het uurtarief wordt bepaald uitgaande van het door LRB Advocatuur periodiek vast te stellen basisuurtarief, welk tarief wordt vermenigvuldigd met een factor die afhankelijk is van de ervaring en het specialisme van degene die de opdracht feitelijk uitvoert, het financiële belang en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid.

6.4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is LRB Advocatuur bevoegd om, ook tijdens de duur van de opdracht, het hiervoor genoemde basisuurtarief te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen LRB Advocatuur enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15de dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan de opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van het basis uurtarief.

6.5. De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door LRB Advocatuur ten behoeve van de opdrachtgever zijn betaald (zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten, kosten van uittreksels).Ter dekking van algemene, niet nader te specificeren kantoorkosten (zoals porti, telefoonkosten, faxkosten en kopieerkosten, en dergelijke) zal een vergoeding van 5% van het honorarium in rekening worden gebracht.

6.6. Eventueel betaalde voorschotten zullen worden verrekend met de slotdeclaratie.

ARTIKEL 7: BETALING

  1. Behoudens voor zover uit de aard van de dienstverlening anders voortvloeit en behoudens nadere afspraak wordt telkens na afloop van een periode van één maand gedeclareerd.

  2. Betaling van declaraties van LRB Advocatuur dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

  1. De door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter betaling van verschuldigde rente en kosten, vervolgens ter betaling van opeisbare declaraties die het langst open staan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een latere declaratie.

  1. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag – komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

7.5. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan LRB Advocatuur, nadat die opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van de betrokken opdrachtgever opschorten. LRB Advocatuur is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

7.6 Na aanvaarding van de opdracht door LRB Advocatuur wordt een voorschotnota aan opdrachtgever verstrekt ter voldoening van verschotten en een voorschot voor honorarium dan wel de te verwachten eigen bijdrage ingeval aanspraak op gesubsidieerde rechtsbijstand wordt vermoed. Opdrachtaanvaarding vindt plaats door schriftelijke bevestiging door LRB Advocatuur. Pas na voldoening van de voorschotnota worden werkzaamheden aanvangen. Een zaak wordt in ieder geval niet aangebracht dan wel het verzoek- of (hoger) beroepschrift wordt in ieder geval niet bij de rechtbank of de aangewezen rechtsprekende instantie ingediend, indien het griffierecht niet tijdig is voldaan. LRB Advocatuur is niet aansprakelijk indien opdrachtgever de verschuldigde griffiegelden niet tijdig betaalt en LRB Advocatuur de zaak om die reden niet heeft aangebracht dan wel het verzoek- of (hoger)beroepschrift niet heeft ingediend.

ARTIKEL 8: ARCHIVERING

  1. Behoudens voor zover uit de wet of specifieke voorschriften van de beroepsgroep anders voortvloeit, zullen de originele stukken na het einde van de opdracht aan de opdrachtgever worden verstrekt. LRB Advocatuur behoudt zich het retentierecht op het dossier voor, indien de declaraties van LRB Advocatuur niet volledig zijn voldaan, met inachtneming van de wet of specifieke voorschriften van de beroepsgroep.

  1. Na het einde van de opdracht blijft het dossier 5 jaar bewaard in het archief. Na afloop van die termijn wordt het vernietigd.

ARTIKEL 9: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

  1. Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en LRB Advocatuur is Nederlands recht van toepassing.

  2. Geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den Haag dan wel – na overeenstemming – bij wege van bindend advies.

ARTIKEL 10: Geschillencommissie

10.1 Indien het niet lukt om een verschil van mening met elkaar op te lossen, dan is het mogelijk om de zaak bij wege van bindend advies voor te leggen aan de (neutrale en onafhankelijke) Geschillencommissie advocatuur. Dat kan alleen als partijen – zijnde de cliënt en LRB Advocatuur – dat samen schriftelijk overeenkomen. Op eerste verzoek wordt u kosteloos een exemplaar van de brochure ‘Hoe werkt de geschillencommissie advocatuur’ toegezonden.